TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY ÝURTLARDAKY KONSULLYK EDARALARYNYŇ IŞI BARADA

Dünýädäki kyn epidemiologiki hem-de tebigy we tehniki adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli Türkmenistanyň diplomatik gullugy daşary ýurtlarda ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny goramak üçin işjeň çäreleri amala aşyrdy we  häzir hem dowam etdirýär.

COVID-19 pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýädäki çäklendirmeler döwründe daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň raýatlary üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen birnäçe anyk çäreler geçirildi.

Şeýlelik bilen, raýatlaryň daşary ýurtda galmak ýagdaýyny düzgünleşdirmek üçin çözgüt tapmak maksady bilen, 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 2024-nji ýylyň 30-njy dekabry aralygynda möhleti gutaran ýa-da gutarýan Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportlarynyň möhleti 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldyldy.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň raýatlarynyň haýyşy boýunça Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary we konsullyklary tarapyndan şahsyýet resminamasynyň möhletiniň uzaldylmagy barada bellik goýulýar (12/31/2024 çenli)  .

Häzirki wagta çenli Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralary tarapyndan daşary ýurtda ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlarynyň 200 müňe golaý pasportlarynyň möhletleriniň uzaldylandygy barada bellikler edildi.

Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik edaralarynda Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportlaryny uzaltmagyň tejribesiniň dowam edýändigini bellemek gerek.

Mundan başga-da, geçen döwürde Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň işgärleriniň ýerlerdäki raýatlarymyza amaly kömek bermek üçin birnäçe saparlary guraldy.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Hökümeti Russiýa Federasiýasyndan, Belarus respublikasyndan, Hytaý Halk Respublikasyndan, Türkiýe Respublikasyndan, Germaniýa Federal Respublikasyndan, Polşa Respublikasyndan, Rumyniýadan, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan we ş.m.Türkmenistanyň raýatlaryny alyp gaýtmak üçin onlarça ýörite uçuşlaryny gurady. Şol bir wagtyň özünde olaryň käbirleri tölegsiz esasda geçirildi.